Корисне для роботодавців – записи в трудовій книжці працівника

Записи про найменування роботи, професії або посади вносяться до трудової книжки відповідно до Національного класифікатора професій

Статтею 48 Кодексу законів про працю України передбачено, що трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника. Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи понад п’ять днів.
Порядок ведення, обліку, зберігання та видачі трудових книжок регулюється Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58 (далі – Інструкція).
Пунктом 2.14 Інструкції передбачено, що записи про найменування роботи, професії або посади, на яку прийнято працівника, виконуються для робітників та службовців відповідно до найменування професій і посад, зазначених у «Класифікаторі професій».
Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» передбачається, що на підприємствах, в установах та організаціях записи про роботу вносять в установленому порядку до трудових книжок працівників відповідно до професійних назв робіт, зазначених у додатках А і Б.
Найбільш поширеною помилкою роботодавців є неправильно зазначена посада, професія, за якою працівник приймається на роботу.
Порядок виправлення неправильних чи неточних записів, внесених до трудової книжки, визначено п.2.6, 2.8 – 2.10 Інструкції.
У разі виявлення неправильного або неточного запису відомостей про роботу виправлення виконує роботодавець, який зробив відповідний запис. Якщо підприємство, яке зробило неправильний або неточний запис, ліквідоване, відповідний запис робить правонаступник і засвідчує печаткою та підписом, а в разі відсутності правонаступника – вищестоящою організацією, якій було підпорядковано підприємство, а в разі її відсутності – архів.
Виправлені відомості про роботу, переведення на іншу роботу, нагородження та заохочення тощо мають повністю відповідати оригіналу наказу або розпорядження.
За частиною 3 ст. 32 КЗпП України у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці в разі продовження роботи за тією самою спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці – систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад тощо – працівник має бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.
Враховуючи зазначене, приведення назви посади у відповідність до Класифікатора професій не є зміною істотних умов праці, оскільки в цьому разі не змінюється зміст трудового договору і працівник продовжує роботу за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Відповідно працівника непотрібно повідомляти за два місяці про виправлення запису відомостей про роботу.

Згідно п.2.10 Інструкції у розділі «Відомості про роботу», «Відомості про нагородження», «Відомості про заохочення» трудової книжки (вкладиша) закреслення раніше внесених неточних або неправильних записів не допускається.
У разі необхідності, наприклад, зміни запису відомостей про роботу після зазначення відповідного порядкового номеру, з дати внесення запису в графі 3 пишеться: «запис за № таким-то недійсний». Прийнятий за такою-то професією (посадою) і у графі 4 повторюються дата і номер наказу (розпорядження) власника або уповноваженого ним органу, запис з якого неправильно внесено до трудової книжки.
Працівника потрібно ознайомити з новим записом у трудовій книжці під підпис в особистій картці. Оскільки, пунктом 2.5 Інструкції передбачається, що з кожним записом, що вноситься до трудової книжки на підставі наказу (розпорядження) про призначення на роботу, переведення і звільнення власник або уповноважений ним орган зобов’язаний ознайомити працівника під підпис в особистій картці, в якій має повторюватися відповідний запис із трудової книжки (вкладиша).

Напишіть відгук