Корисна інформація! Всі реєстри та бази даних для українців.

Збережіть та користуйтесь!Всі реєстри та бази даних для українців.

1. Націо­наль­ний пор­тал від­кри­тих даних. Реєстр гро­мад­ських орга­ні­за­цій. Реєстр ліцен­зі­а­тів, що здій­сню­ють госпо­дарську діяль­ність у сфері тепло­по­ста­ча­ння, цен­тра­лі­зо­ва­ного водо­по­ста­ча­ння та водо­від­ве­де­ння. Реєстр інже­не­рів-гео­де­зи­стів, інже­не­рів-зем­ле­впо­ря­дни­ків. Реєстр ліцен­зі­а­тів, що здій­сню­ють про­ва­дже­ння госпо­дар­ської діяль­но­сті щодо вико­на­ння робіт із зем­ле­устрою. Ліцен­зії з поста­ча­ння еле­ктри­чної та тепло­вої енер­гії. Реєстр опе­ра­то­рів, про­вай­де­рів теле­ко­му­ні­ка­цій. Запо­від­ники http://data.gov.ua
2. Націо­наль­ний реєстр еле­ктрон­них інфор­ма­цій­них ресур­сів http://e-resurs.gov.ua
3. Інфор­ма­цій­ний центр Міню­сту http://www.informjust.ua
Інфор­ма­ція про стан роз­гляду заяви (запиту) з Дер­жав­ний реєстр речо­вих прав на неру­хоме майно http://rrp.informjust.ua
Реєстр гро­мад­ських об’єднань http://rgo.informjust.ua
Єди­ний реєстр гро­мад­ських фор­му­вань http://rgf.informjust.ua/home/index
Єди­ний реєстр спе­ці­аль­них блан­ків нота­рі­аль­них доку­мен­тівhttp://rnb.informjust.ua
Дер­жав­ний реєстр дру­ко­ва­них ЗМІ та інфор­ма­цій­них агентств як суб’єктів інфор­ма­цій­ної діяль­но­сті http://dzmi.informjust.ua
Єди­ний реєстр арбі­тра­жних керу­ю­чих https://rba.informjust.ua
Відо­мо­сті з Єди­ного дер­жав­ного реє­стру осіб, які вчи­нили кору­пційні пра­во­по­ру­ше­ння http://corrupt.informjust.ua
Система реа­лі­за­ції кон­фі­ско­ва­ного та аре­што­ва­ного майнаhttps://trade.informjust.ua
Єди­ний дер­жав­ний реєстр вико­нав­чих про­ва­дженьhttps://trade.informjust.ua/vpdoc/getdoc.aspx
4. Єди­ний дер­жав­ний реєстр судо­вих рішень http://www.reyestr.court.gov.ua
5. Єдина база даних еле­ктрон­них адрес, номе­рів факсів (теле­фа­ксів) суб’єктів вла­дних пов­но­ва­жень http://email.court.gov.ua
6. База даних “Зако­но­дав­ство Укра­їни” Ради http://zakon.rada.gov.ua/laws
7. Офі­ційні доку­менти Пре­зи­дента www.president.gov.ua/documents
8. Пошук нор­ма­тивно-пра­во­вих доку­мен­тів Урядуhttp://www.kmu.gov.ua/control/npd/search
9. Поштові інде­кси та від­ді­ле­ння пошто­вого зв’язку. Пошук пошто­вого від­прав­ле­ння http://services.ukrposhta.com/postindex_new таhttp://services.ukrposhta.ua/bardcodesingle
10. Ану­льо­вані сві­до­цтва. Сві­до­цтво про вста­нов­ле­ння батьків­ства. Сві­до­цтво про зміну імені. Сві­до­цтво про наро­дже­ння. Сві­до­цтво про шлюб. Сві­до­цтво про смерть. Сві­до­цтво про розір­ва­ння шлюбу. Сві­до­цтва про уси­нов­ле­нняhttp://drsu.gov.ua/show/1034
11. Пере­лік гро­мад­ських фор­му­вань в Дер­жав­ній реє­стра­цій­ній слу­жбі. Реєстр постійно дію­чих тре­тей­ських судів, заснов­ни­ками яких є все­укра­їн­ські гро­мад­ські орга­ні­за­ції. Реєстр твор­чих спі­лок . Реєстр тор­гово-про­ми­сло­вих палат. Інфор­ма­ція про місцеві гро­мад­ські фор­му­ва­ння. Реєстр сим­во­ліки гро­мад­ських фор­му­вань. Полі­ти­чні пар­тії. Реєстр орга­ні­за­цій робо­то­дав­ців та їх об’єднань. Реєстр про­фе­сій­них спі­лок та їх об’єднань.http://drsu.gov.ua/show/199
12. Пере­вірка доку­мента про освіту https://osvita.net/ua/checkdoc
13. Реєстр нау­ко­вих орга­ні­за­цій http://store.uintei.kiev.ua/reestr_new.html
14. Націо­нальна бібліо­тека імені В.І. Вер­над­ського. Цифрова бібліо­тека істо­рико-куль­тур­ної спад­щини. Вида­ння НБУВ. Нау­кова пері­о­дика Укра­їни. Авто­ре­фе­рати дисер­та­цій. Бібліо­гра­фі­чні ресурси. Інфор­ма­ційно-ана­лі­ти­чні вида­ння http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cg…/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe…
15. Он-лайн пере­вірка своїх даних в Дер­жав­ному реє­стрі вибор­ців у “Осо­би­стому кабі­неті виборця” https://www.drv.gov.ua/apex/f?p=111%3ALOG
16. Вина­ходи та кори­сні моделі. Знаки для това­рів і послуг. Про­ми­слові зразки. Інсти­тут інте­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті Укр­па­тент http://www.uipv.org/ua/bases2.html
Цифрова патен­тна бібліо­тека http://library.uipv.org
Інфор­ма­ційно-довід­кова система “Між­на­ро­дна кла­си­фі­ка­ція това­рів і послуг для реє­стра­ції зна­ків (Ніц­цька кла­си­фі­ка­ція)” http://nice102015.uipv.org/search
Авто­ма­ти­зо­вана база даних інте­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті УЄФА та його комер­цій­них пар­тне­рів http://base.ukrpatent.org/searchEURO2012
Зару­бі­жні бази даних http://www.uipv.org/ua/links_ukr.html
Бази даних, інфор­ма­ційно-довід­кові системи держ­слу­жби інте­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті http://sips.gov.ua/ua/systems.html
Пер­спе­ктивні вина­ходи http://perspectiva.sips.gov.ua/search_page.php
Відо­мо­сті про патен­тних пові­ре­них Укра­їниhttp://sips.gov.ua/ua/attorneys_register_2.html
Відо­мо­сті Дер­жав­ного реє­стру назв місць похо­дже­ння та гео­гра­фі­чних зазна­чень похо­дже­ння това­рів і прав на вико­ри­ста­ння заре­є­стро­ва­них ква­лі­фі­ко­ва­них зазна­чень похо­дже­ння това­рів (КЗПТ)http://sips.gov.ua/ua/kzpt_Uk
17. Роз­шук МВС. Зни­клі гро­ма­дяни. Мобільні теле­фони. Транс­портні засоби у роз­шуку. Зброя у роз­шуку. Куль­турні цін­но­сті. Нео­пі­знані трупи. Особи, які пере­хо­ву­ю­ться від орга­нів влади. Особи, що не можуть надати про себе відо­мо­стей вна­слі­док хво­роби або непов­но­лі­тнього вікуhttp://mvs.gov.ua/mvs/control/uk/investigation
18. Пере­лік осіб, пов‘язаних із здій­сне­н­ням теро­ри­сти­чної діяль­но­сті або сто­совно яких засто­со­вано між­на­ро­дні сан­кціїhttp://www.sdfm.gov.ua/articles.php?cat_id=126&lang=uk та пошук в офі­цій­ному спи­ску теро­ри­стів Держ­фін­мо­ні­то­рингу http://www.expert-fm.com/blacklist/search
19. Он-лайн пере­вірка наяв­но­сті забор­го­ва­но­сті за штра­фами ДАІ в Оде­ській та Хер­сон­ськоій обла­стях https://www.saiodessa.gov.ua/Default.aspx?tabid=59
20. Пере­вірка коду IMEI мобіль­них теле­фо­нів http://www.ucrf.gov.ua/baza-imei/perevirka-kodu-imei
21. Дер­жав­ний реєстр потен­ційно шкі­дли­вих об’єктівhttp://sfd.archives.gov.ua/RUS/page4.html
22. Кла­си­фі­ка­тор потен­ційно небез­пе­чних об’єктівhttp://www.mns.gov.ua/UserFil…/…/2009/12_03_09_Klass_PNO.pdf
23. Пере­лік лікар­ських засо­бів, забо­ро­не­них до рекла­му­ва­ння, які від­пу­ска­ю­ться без реце­пта http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1948-12/paran13#n13
24. Заре­є­стро­вані вете­ри­нарні пре­па­ратиhttp://www.vet.gov.ua/taxonomy/term/32
25. Реєстр меди­чних комі­сій МОЗ з огляду кан­ди­да­тів у водії та водіїв транс­порт­них засо­бів та вида­них ними меди­чних довідокhttp://umcbdr.com.ua/reyestri/859–2
26. Бази та реє­стри МОЗ http://www.moz.gov.ua/ua/portal/ms_registers
Дер­жав­ний реєстр лікар­ських засо­бів http://www.drlz.kiev.ua
Дер­жав­ний реєстр меди­чної техніки і виро­бів меди­чного при­зна­че­нняhttp://portal.diklz.gov.ua/PublicSite/PUB/VMList.aspx
Реєстр медико-техно­ло­гі­чних доку­мен­тів http://www.dec.gov.ua/mtd/index.html
Пере­лік ЛЗ реко­мен­до­ва­них до реє­стра­ції, пере­ре­є­стра­ції та вне­се­ння змін у реє­стра­ційні мате­рі­али http://www.dec.gov.ua/…/perelik-lz-rekomendovanikh-do-reest…
Націо­наль­ний пере­лік основ­них лікар­ських засо­бів і виро­бів меди­чного при­зна­че­ння http://www.moz.gov.ua/ua/portal/register_naclist
Реєстр галу­зе­вих ново­вве­деньhttp://www.moz.gov.ua/ua/portal/register_galuz_new
При­ро­дні ліку­вальні ресурсиhttp://www.moz.gov.ua/ua/portal/register_pryr_lik_res
Дер­жав­ний фор­му­ляр лікар­ських засо­бівhttp://www.moz.gov.ua/ua/portal/register_formular
Реєстр оптово-від­пу­скних цін на лікар­ські засобиhttp://www.moz.gov.ua/ua/portal/register_prices_drugs
Реєстр оптово-від­пу­скних цін на вироби меди­чного при­зна­че­нняhttp://www.moz.gov.ua/ua/portal/register_prices_products
Пере­лік закла­дів охо­рони здоров’я, яким надано право ство­рю­вати меди­чні комі­сії з огляду кан­ди­да­тів у водії та водіїв транс­порт­них засо­бів (2015)http://www.moz.gov.ua/ua/portal/register_drivers
27. Єдина авто­ма­ти­зо­вана інфор­ма­ційна система “Лабо­ра­тор­ний ком­плекс кон­тролю яко­сті лікар­ських засо­бів і меди­чної про­ду­кції”http://portal.diklz.gov.ua/PublicSite
Реєстр місць про­ва­дже­ння діяль­но­сті з опто­вої та роз­дрі­бної тор­гівлі ЛЗ. Реєстр дію­чих ліцен­зій з виро­бни­цтва лікар­ських засо­бів. Реєстр дію­чих ліцен­зій з імпорту лікар­ських засо­бів. Реєстр доку­мен­тів з яко­сті лікар­ських засо­бів. Останні доку­менти з яко­сті лікар­ських засо­бів. Жур­нал публі­чної інфор­ма­ції (пере­лік доку­мен­тів, що містять публі­чну інфор­ма­цію).
28. Бази та реє­стри Держ­са­не­пі­дем­слу­жби http://www.dsesu.gov.ua/…/normativna-pravov…/bazi-ta-reestri
Дер­жав­ний реєстр небез­пе­чних факто­рів хімі­чного та біо­ло­гі­чного похо­дже­ння Держ­са­не­пі­дем­слу­жби http://uhrc.gov.ua/registr та http://www.dsesu.gov.ua/…/…/4-reiestr-nebezpechnykh-faktoriv
Реєстр поту­жно­стей (об’єктів) та їх опе­ра­то­рів, що здій­сню­ють діяль­ність з виро­бни­цтва та/або обігу хар­чо­вих про­ду­ктів http://www.dsesu.gov.ua/…/b…/category/1-reiestr-potuzhnostei
Реєстр дезін­фе­кцій­них засо­бів http://www.dsesu.gov.ua/…/3-reiestr-dezinfektsiinykh-zasobiv
Реєстр хар­чо­вих про­ду­ктів спе­ці­аль­ного діє­ти­чного спо­жи­ва­ння, фун­кціо­наль­них хар­чо­вих про­ду­ктів та діє­ти­чних доба­вокhttp://www.dsesu.gov.ua/…/bazi-ta-r…/category/5-reiestr-skhp
Реєстр сані­тарно-епі­де­міо­ло­гі­чних виснов­ків http://www.dsesu.gov.ua/…/6-reiestr-sanitarno-epidemiolohic…
29. Стан дов­кі­лля http://www.ecobank.org.ua/state/Pages/default.aspx
30. Зве­де­ний пере­лік суб’єктів при­ро­дних моно­по­лій http://www.amc.gov.ua/…/contr…/main/uk/publish/article/94020
31. Дер­жав­ний реєстр теле­ра­діо­ор­га­ні­за­ційhttp://www.nrada.gov.ua/ua/13720.html
32. Еле­ктрон­ний реєстр суб’єктів, які нада­ють послуги, пов’язані з ЕЦПhttp://czo.gov.ua/ca-registry
33. Реєстр дозво­лів на між­на­ро­дні пере­ве­зе­нняhttp://www.mtu.gov.ua/uk/1234365r6i8ghjn.html
34. Довід­ник ван­та­жних стан­цій Укр­за­лі­зниціhttp://uz.gov.ua/cargo_t…/general_information/cargo_stations
35. Пере­лік вида­них дозвіль­них доку­мен­тів (ЄКМТ) Укр­транс­ін­спе­кціїhttp://www.uti.gov.ua/transinsp/uk/publish/category/49824
36. Реєстр ліцен­зі­а­тів , яким дозво­лена діяль­ність у сфері збору, обробки, пере­робки від­хо­дів доро­го­цін­них мета­лів і доро­го­цін­ного камі­нняhttp://www.assay.gov.ua
37. Пошук та від­сте­же­ння дер­жав­них заку­пі­вель https://ips.vdz.ua таhttps://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffi…/menu/…/searchAnnounce
38. Дер­жав­ний реєстр дитя­чих закла­дів оздо­ров­ле­ння та від­по­чинкуhttp://drdz.mlsp.gov.ua/msm
39. Еле­ктронна реє­стра­ція в дошкільні навчальні закладиhttps://reg.isuo.org/preschools
40. Дер­жав­ний реєстр реє­стра­то­рів роз­ра­хун­ко­вих опе­ра­ційhttp://sts.gov.ua/data/normativ/…/000/62287/Re_str_TK_19.doc
41. Націо­нальна комі­сія регу­лю­ва­ння енер­ге­тики та кому­наль­них послуг НКРЕКП. Реє­стри. Ліцен­зійні реє­стри. Реє­стри суб’єктів при­ро­дних моно­по­лій. Реєстр об’єктів еле­ктро­енер­ге­тики (аль­тер­на­тивні дже­рела енер­гії)http://www.nerc.gov.ua/?id=11957
42. Пере­лік осіб зара­хо­ва­них до пре­зи­дент­ський кадро­вий резерв “Нова еліта нації” http://www.president.gov.ua/ru/documents/16463.html
43. База даних екс­пор­те­рів http://ukrexport.gov.ua/rus/ukr_export_exporters/…База даних інфра­стру­ктури екс­портуhttp://ukrexport.gov.ua/rus/baza_ukr_infrastructure/…
44. Дер­жав­ний реєстр неру­хо­мих пам’ятокhttp://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/294593 таhttp://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/294599
45. Еле­ктрон­ний реєстр спор­тив­них спо­руд http://www.sportsporudy.gov.ua
46. Кон­троль ремонту доріг Киї­вав­то­дор http://remcontrol.com.ua/#
47. Реєстр вида­них ліцен­зій Дер­жар­хбу­дін­спе­кцією. Реєстр дозвіль­них доку­мен­тів на вико­на­ння буді­вель­них робіт.http://www.dabi.gov.ua/index.p…/reestr-dozvilnikh-dokumentiv
48. Пере­лік чин­них галу­зе­вих буді­вель­них норм (ВБН, ГБН) у сфері доро­жнього госпо­дар­ства http://www.ukravtodor.gov.ua/…/%D1%81_perelik-chinnikh-galu…
49. Реєстр сер­ти­фі­ко­ва­них пра­ців­ни­ків БТІ http://asdev.com.ua/itn/list.php
50. Пере­лік робо­чих орга­нів Ате­ста­цій­ної архі­те­ктурно-буді­вель­ної комі­сіїhttp://www.minregion.gov.ua/…/perelik-robochih-organiv-ates…
51. Пере­лік екс­пер­тних орга­ні­за­цій, які від­по­від­а­ють Кри­те­ріям, вста­нов­ле­ним нака­зом Мін­ре­гіону від 23.05.2011 №53, та можуть здій­сню­вати екс­пер­тизу про­е­ктів будів­ни­цтва http://www.minregion.gov.ua/…/content…/3099/Perelik_26_1.pdf
52. Бан­ків­ський нагляд НБУ. Реєстр ауди­тор­ських фірм, які мають право на про­ве­де­ння ауди­тор­ських пере­ві­рок бан­ківhttp://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article…
Інфор­ма­ція про вла­сни­ків істо­тної уча­сті у бан­кахhttp://bank.gov.ua/control/uk/publish/article…
53. Єди­ний ліцен­зій­ний реєстр http://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeLR.html
54. Он-лайн реє­стра­ція юри­ди­чних осіб та фізи­чних осіб-під­при­єм­цівhttp://rp.irc.gov.ua
55. Єди­ний реєстр бюро кре­ди­тних істо­рій Нацком­фін­по­слуг. Дер­жав­ний реєстр стра­хо­вих та пере­стра­хо­вих бро­ке­рів. Реєстр ауди­тор­ських фірм та ауди­то­рів, які можуть про­во­дити ауди­тор­ські пере­вірки фінан­со­вих уста­новhttp://nfp.gov.ua/content/inshi-reestri-ta-pereliki.html
56. Дер­жав­ний реєстр фінан­со­вих уста­нов Держ­фін­по­слуг http://kis.nfp.gov.ua
57. Реєстр адво­ка­тів, які нада­ють без­опла­тну вто­ринну пра­вову допо­могу (витяг) http://legalaid.gov.ua/ua/reiestry-advokativ
58. Єди­ний реєстр нота­рі­у­сів http://ern.minjust.gov.ua/pages/default.aspx
59. Реєстр ате­сто­ва­них судо­вих екс­пер­тів http://rase.minjust.gov.ua
60. Реєстр мето­дик про­ве­де­ння судо­вих екс­пер­тиз http://rmpse.minjust.gov.ua
61. Єди­ний дер­жав­ний реєстр юри­ди­чних осіб та фізи­чних осіб-під­при­єм­цівhttps://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch
62. Система еле­ктрон­них тор­гів аре­што­ва­ним май­ном http://torgi.minjust.gov.ua
63. Ліцен­зій­ний реєстр арбі­тра­жних керу­ю­чих (роз­по­ря­дни­ків майна, керу­ю­чих сана­цією, лікві­да­то­рів) ста­ном на 20.03.2013http://www.minjust.gov.ua/38169
64. Дер­жав­ний реєстр речо­вих прав на неру­хоме майно. Еле­ктрон­ний суд. Єди­ний реєстр під­при­ємств, щодо яких пору­шено про­ва­дже­ння у справі про бан­крут­ство. Система еле­ктрон­ної зві­тно­сті арбі­тра­жних керу­ю­чих.https://kap.minjust.gov.ua
65. Реєстр адмі­ні­стра­тив­них послуг http://poslugy.gov.ua/AdminService/List
66. Реєстр адмі­ні­стра­тив­них послуг http://www.me.gov.ua/Documents/List…
67. Пере­лік орга­ні­за­цій-вико­нав­ців, які заявили право на пода­ткові пільгиhttp://www.me.gov.ua/Documents/List…
68. Пере­лік цен­трів нада­ння адмі­ні­стра­тив­них послуг м. Київ http://ac.dozvil-kiev.gov.ua/OneStopShop/List
69. Пере­лік суб’єктів госпо­дар­ської діяль­но­сті, що мають ліцен­зію на діяль­ність з випу­ску та про­ве­де­ння лоте­рейhttp://www.minfin.gov.ua/control/publish/article/main…
70. Реєстр ліцен­зі­а­тів Міні­стер­ства фінан­сів Укра­їни, які мають право на про­ва­дже­ння госпо­дар­ської діяль­но­сті з виго­тов­ле­ння блан­ків цін­них папе­рівhttp://www.minfin.gov.ua/…/article%3fshowHidden=1&art_id=27…
71. Реєстр сві­доцтв про вста­нов­ле­ння кате­го­рій готе­лям та іншим об’єктамhttp://tourism.gov.ua/…/reestr_ca…/Zhurna_reestrats_svid.pdf
72. Пере­лік суб’єктів яким видано ліцен­зії на про­ве­де­ння тур опе­ра­тор­ської діяль­но­сті Держ­ком­ту­ри­змуhttp://www.tourism.gov.ua/ua/services/licensing/25408
73. Про­ду­кція , сер­ти­фі­ко­вана Укр­ме­тр­тест­стан­дар­томhttp://www.ukrcsm.kiev.ua/index.p…/…/2009–02-12–13-16–36/-qq
Інфор­ма­ція про засоби вимі­рю­валь­ної техніки, вне­се­ної до дер­жав­ного реє­стру Укр­ме­тр­тест­стан­дарт http://www.ukrcsm.kiev.ua/…/2009–02-05-…/2009–07-09–10-57–47
74. Реєстр опе­ра­то­рів, про­вай­де­рів теле­ко­му­ні­ка­цій. Реєстр вида­них ліцен­зій на кори­сту­ва­ння РЧР. Реєстр часто­тних при­сво­єнь. Ліцен­зій­ний реєстр. Реєстр РЕЗ та ВП. Реєстр опе­ра­то­рів пошто­вого зв’язку. Реєстр дію­чих дозво­лів на вико­ри­ста­ння номер­ного ресурсу http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site%2Findex&pg=45&language=
75. Еле­ктронна система роз­кри­ття інфор­ма­ції уча­сни­ків фон­до­вого ринку ЕСКРІН http://smida.gov.ua/db
76. Націо­нальна комі­сія з цін­них папе­рів та фон­до­вого ринку. Реє­стри уча­сни­ків фон­до­вого ринку. Рей­тин­гові агент­ства. Опе­ра­тивні дані щодо стану фон­до­вого ринку. Реєстр ауди­тор­ських фірм НКЦПФРhttp://www.nssmc.gov.ua/fund
Реє­стра­ція емі­сій цін­них папе­рів. Роз­по­ря­дже­ння сто­совно випу­сків ЦП. Реєстр рішень НКЦПФР щодо реклами цін­них папе­рів та фон­до­вого ринкуhttp://www.nssmc.gov.ua/activities
77. Судна, сер­ти­фі­ко­вані Регі­стром судно­плав­стваhttp://shipregister.ua/ism.html
Пере­вірка ори­гі­наль­но­сті іден­ти­фі­ка­цій­ного номеру малого судна в Регі­стрі судно­плав­ства http://shipregister.ua/cin/cin3.html
Пере­вірка дій­сно­сті доку­мента Регі­стра судно­плав­ства. Реє­строва книга суден. Пошук суден http://shipregister.ua/ships/index.html
78. Спи­сок посвід­чень гро­мад­ських інспе­кто­рів з охо­рони нав­ко­ли­шнього при­ро­дного сере­до­вища, які є недій­снимиhttp://www.menr.gov.ua/control/control1
79. Реєстр еко­ло­гі­чних ауди­то­рів http://www.menr.gov.ua/…/268-reiestr-ekolohichnykh-audytoriv
80. Пере­лік об’єктів, які є най­біль­шими забру­дню­ва­чами дов­кі­лляhttp://www.menr.gov.ua/control/control4
81. Дер­жав­ний реєстр пести­ци­дів і агро­хі­мі­ка­тів, дозво­ле­них до вико­ри­ста­нняhttp://www.menr.gov.ua/control/control5
82. Пере­лік ліцен­зі­а­тів на про­ва­дже­ння госпо­дар­ської діяль­но­сті із здій­сне­ння опе­ра­цій у сфері пово­дже­ння з небез­пе­чними від­хо­дамиhttp://www.menr.gov.ua/…/210-perelik-litsenziativ-na-provad…
83. Пере­лік земель­них діля­нок сіль­сько­го­спо­дар­ського при­зна­че­ння дер­жав­ної вла­сно­сті, права на які пла­ну­ю­ться про­да­вати на земель­них тор­гахhttp://dazru.gov.ua/perelik-zemelnix-dilyanok-silskogospoda…
84. Огля­дові гео­ло­гі­чні карти http://www.geo.gov.ua/oglyadov-geologchn-karti.html
85. Пере­лік дер­жав­них гео­ло­гі­чних під­при­ємствhttp://www.geo.gov.ua/derzhavn-geologchn-pdpriyemstva.html
86. Стан міне­рально-сиро­вин­ної бази. Пере­лік кори­сних копа­лин загаль­но­дер­жав­ного зна­че­ння, які на даний час не роз­ро­бля­ю­тьсяhttp://www.geo.gov.ua/stan-mineralno-sirovinnoi-bazi.html
87. Пере­лік пере­мож­ців ІІ аукціону з про­дажу спе­ці­аль­них дозво­лів на кори­сту­ва­ння надрами http://geo.gov.ua/…/547-v-derzhgeonadrah-ukrayini-vdbuvsya-…
88. Публі­чна када­строва карта http://www.map.land.gov.ua/kadastrova-karta
89. Пере­лік чин­них інно­ва­цій­них про­е­ктів, що вклю­чені до дер­жав­ного реє­стру інно­ва­цій­них про­е­ктів http://old.dknii.gov.ua/…
90. Пошук аукціону Дер­жзе­м­агент­ства http://torgy.land.gov.ua/auction
91. Довід­ник пока­зни­ків нор­ма­тив­ної гро­шо­вої оцінки земель насе­ле­них пун­ктів http://land.gov.ua/hr…/otsinka-zemel-naselenykh-punktiv.html
92. Інфор­ма­ція Голов­ного управ­лі­ння Дер­жзе­м­агент­ства про про­ве­де­ння кон­курсу з від­бору вико­навця земель­них тор­гів http://land.gov.ua/konkursy-z-vidboru-vykonavtsiv-zemelnykh…
93. Дер­жав­ний реєстр оці­ню­ва­чів з екс­пер­тної гро­шо­вої оцінки земель­них діля­нок http://land.gov.ua/…/derzhavnyi-reiestr-otsiniuvachiv-z-eks…
94. Пов­ний пере­лік дер­жав­них топо­графо-гео­де­зи­чних і кар­то­гра­фі­чних під­при­ємств http://land.gov.ua/…/107650-perelik-derzhavnykh-topohrafo-h…
Пере­лік інсти­ту­тів зем­ле­устрою http://land.gov.ua/…/104065-perelik-instytutiv-zemleustroiu…
95. Реєстр орга­ні­за­то­рів дер­жав­ної екс­пер­тизи у сфері техні­чного захи­сту інфор­ма­ції http://dstszi.kmu.gov.ua/dstszi/control/uk/publish/article…
96. Пере­лік сер­ти­фі­ко­ва­них засо­бів кри­пто­гра­фі­чного захи­сту інфор­ма­ціїhttp://dstszi.kmu.gov.ua/dstszi/control/uk/publish/article…
97. Пере­лік засо­бів техні­чного захи­сту інфор­ма­ції, дозво­ле­них для забез­пе­че­ння техні­чного захи­сту дер­жав­них інфор­ма­цій­них ресур­сів та інфор­ма­ції http://dstszi.kmu.gov.ua/dstszi/control/uk/publish/article…
98. Пере­лік суб’єктів госпо­да­рю­ва­ння, які мають ліцен­зії на про­ва­дже­ння госпо­дар­ської діяль­но­сті з нада­ння послуг у галузі кри­пто­гра­фі­чного захи­сту інфор­ма­ції (крім послуг еле­ктрон­ного цифро­вого під­пису), тор­гівлі кри­пто­си­сте­мами і засо­бами кри­пто­гра­фі­чного захи­сту інфор­ма­ціїhttp://dstszi.kmu.gov.ua/dstszi/control/uk/publish/article…
99. Пере­лік суб’єктів госпо­да­рю­ва­ння, які мають ліцен­зії на про­ва­дже­ння госпо­дар­ської діяль­но­сті з нада­ння послуг в галузі техні­чного захи­сту інфор­ма­ції http://dstszi.kmu.gov.ua/dstszi/control/uk/publish/article…
100. Пере­лік відо­мо­стей, що ста­нов­лять слу­жбову інфор­ма­цію і яким при­сво­ю­є­ться гриф “Для слу­жбо­вого кори­сту­ва­ння”http://dstszi.kmu.gov.ua/dstszi/control/uk/publish/article…
101. Дер­жав­ний реєстр оці­ню­ва­чів та суб’єктів оці­но­чної діяль­но­стіhttp://www.spfu.gov.ua/…/SPFUSiteDefinition/RegisterSOD.aspx
102. Реєстр кор­по­ра­тив­них прав дер­жави http://www.spfu.gov.ua/…/…/RegisterStateCorporateRights.aspx
103. Реєстр дого­во­рів Фонду дер­жав­ного майна http://www.spfu.gov.ua/…/SPFUSit…/RegisterLegalEntities.aspx
104. Реєстр орга­ні­за­то­рів аукціо­нів по від­чу­женню майнаhttp://www.spfu.gov.ua/…/RegisterOrganizers%D0%90uctionsSal…
105. Потен­ційні об’єкти оренди Фонду дер­жав­ного майнаhttp://www.spfu.gov.ua/…/SPFUSi…/PotentionalRentObjects.aspx
106. Про­даж на аукціоні Фонду дер­жав­ного майна http://www.spfu.gov.ua/…/SPFUSi…/RentForPotentialBuyers.aspx
107. Пере­ліки суб’єктів госпо­да­рю­ва­ння Фонду дер­жав­ного майнаhttp://www.spfu.gov.ua/…/SPFUSiteD…/ListsOfUndertakings.aspx
108. Пере­лік ате­сто­ва­них авто­стан­ційhttp://www.uti.gov.ua/transinsp/uk/publish/article/99110
109. Реєстр баз для сто­янки мало­мір­них (малих) суденhttp://sismit.gov.ua/rejestr-baz-dlya-stoyanky-malomirnykh-…
110. Дер­жав­ний Pеєстр пере­ві­зних доку­мен­тів суво­рого облікуhttp://avia.gov.ua/…/Aviaperevezennya-ta-litsenz…/30122.html
111. Рекві­зити аеро­пор­тів цивіль­ної авіа­ції Укра­їни http://avia.gov.ua/…/certifica…/Aerodrome_ZPM_MTR/24145.html
112. Реєстр суб’єктів які нада­ють агент­ські послуги з про­дажу авіа­цій­них пере­ве­зень http://avia.gov.ua/do…/diyalnist/Pro-sertyfikatsiyu-agentstv
113. Пере­лік орга­ні­за­цій, які мають дію­чий Сер­ти­фі­кат роз­ро­бника авіа­цій­ної техніки http://avia.gov.ua/…/sertifikaciya-ti…/rozrobniki/23855.html
114. Виро­бники авіа­цій­ної техніки http://avia.gov.ua/…/sertifikaciya-…/Virobniki-AT/30161.html
115. Реєстр цивіль­них пові­тря­них суденhttp://avia.gov.ua/documents/rcps/vrcps/24020.html
116. Типи пові­тря­них суден, які схва­лені для екс­плу­а­та­ції в ЦА http://avia.gov.ua/…/Lo…/sertifikaciya-tipu/tipps/23861.html
117. Інфор­ма­ція сто­совно ліцен­зій з нада­ння послуг з пере­ве­зе­ння паса­жи­рів, ван­та­жів пові­тря­ним транс­пор­том http://avia.gov.ua/…/Aviaperevezennya-ta-litsenz…/23894.html
118. Зві­тність про від­шко­ду­ва­ння ПДВhttp://treasury.gov.ua/main/uk/publish/category/218077
119. Реєстр пла­тни­ків ПДВ http://sfs.gov.ua/reestr
120. Ану­льо­вана реє­стра­ція пла­тни­ків ПДВ http://sfs.gov.ua/anulir
121. Дізнайся більше про свого бізнес-пар­тнераhttp://sfs.gov.ua/businesspartner
122. Митна ста­ти­стика http://sfs.gov.ua/ms
123. Еле­ктронна митниця http://sfs.gov.ua/…/mitne…/subektam-zed/elektronna-mitnitsya
124. Довід­ники Дер­жав­ної фіскаль­ної слу­жби. Довід­ники пільг. Для бан­ків­ських уста­нов: Довід­ник SPR_REG.DBF та опис його стру­ктури. Довід­ник кодів това­рів згі­дно з Укра­їн­ською кла­си­фі­ка­цією това­рів зов­ні­шньо­еко­но­мі­чної діяль­но­сті. Типи об’єктів опо­да­тку­ва­ння http://sfs.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/dovidniki
125. Пере­лік об’єктів права інте­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті, вклю­че­них до митного реє­стру http://sfs.gov.ua/dovidniki–reestri-…/pereliki-/100237.html
126. Пере­лік вилу­че­ного митни­цями майна (крім кон­фі­ско­ва­ного), що пере­дано в реа­лі­за­цію http://sfs.gov.ua/dovidniki–reestri-…/pereliki-/166716.html
127. Реєстр гаран­тів. Дер­жавна фіскальна слу­жба http://sfs.gov.ua/dovidniki–reestri–p…/reestri/120338.html
128. Реєстр під­при­ємств, яким надано дозвіл на від­кри­ття та екс­плу­а­та­цію митного складу http://sfs.gov.ua/dovidniki–reestri–pe…/reestri/94929.html
129. Дер­жав­ний реєстр реє­стра­то­рів роз­ра­хун­ко­вих опе­ра­ційhttp://sfs.gov.ua/dovidniki–reestri–pe…/reestri/94957.html
130. Реєстр під­при­ємств, яким надано дозвіл на від­кри­ття та екс­плу­а­та­цію складу тим­ча­со­вого збе­рі­га­ння http://sfs.gov.ua/dovidniki–reestri–pe…/reestri/94919.html
131. Реєстр вида­них (дій­сних) ліцен­зій на здій­сне­ння митної бро­кер­ської діяль­но­сті http://sfs.gov.ua/dovidniki–reestri–pe…/reestri/94921.html
132. Реєстр під­при­ємств, яким надано дозвіл на від­кри­ття та екс­плу­а­та­цію митного складу http://sfs.gov.ua/dovidniki–reestri–pe…/reestri/94929.html
133. Реєстр мага­зи­нів без­ми­тної тор­гівлі http://sfs.gov.ua/dovidniki–reestri–pe…/reestri/94931.html
134. Реєстр cуб’єктів госпо­да­рю­ва­ння, які здій­сню­ють оптову тор­гівлю спир­том конья­чним і пло­до­вим на під­ставі ліцен­зії на виро­бни­цтво коньяку та алко­голь­них напоїв за конья­чною техно­ло­гією http://sfs.gov.ua/dovidniki–reestri–p…/reestri/152383.html
135. Єди­ний дер­жав­ний реєстр виро­бни­ків спирту ети­ло­вого, конья­чного і пло­до­вого, спирту ети­ло­вого ректи­фі­ко­ва­ного вино­гра­дного, спирту ети­ло­вого ректи­фі­ко­ва­ного пло­до­вого, спирту-сирцю вино­гра­дного, спирту-сирцю пло­до­вого, алко­голь­них напоїв та тютю­но­вих виро­бів http://sfs.gov.ua/dovidniki–reestri–p…/reestri/151988.html
136. Реєстр вели­ких пла­тни­ків пода­тків на 2015 рік http://sfs.gov.ua/dovidniki–reestri–p…/reestri/167732.html
137. Єди­ний реєстр суб’єктів госпо­да­рю­ва­ння, які можуть здій­сню­вати реа­лі­за­цію без­ха­зяй­ного майна та майна, що пере­хо­дить у вла­сність дер­жави, у 2015 році http://sfs.gov.ua/dovidniki–reestri–p…/reestri/179847.html
138. Інте­р­активна карта діля­нок надр, на які надано спец­до­зволи на кори­сту­ва­ння надрами http://geoinf.kiev.ua/…/interaktyvni-karty-spetsdozvoliv.htm
Недер­жавні бази даних:
1. Моторне (транс­портне) стра­хове бюро Укра­їни http://www.mtsbu.ua/ua
Пере­вірка чин­но­сті полісу, стра­хо­вика, зеле­ної карти, стра­хо­вого агентаhttps://cbd.mtibu.kiev.ua/MTSBU_Pages/Tree.aspx…
Пошук у реє­стрі стра­хо­вих аген­тівhttps://cbd.mtibu.kiev.ua/MTS…/Parameters/SearchParams.aspx…
МАЛУС https://cbd.mtibu.kiev.ua/MTSBU_Pages/Tree.aspx
2. Пере­лік стра­хо­вих ком­па­ній, що мають ліцен­зії для реа­лі­за­ції стра­хо­вих меди­чних полі­сів (для подо­ро­жей у кра­їни ЄС)http://uainsur.com/zakonodavstvo/schengen
3. Єди­ний реєстр адво­ка­тів http://www.unba.org.ua/erau
4. Реєстр адво­кат­ських об’єднань Києва http://kmkdka.com/reestr-advokatskih-obiednan-kieva
5. Реєстр ауди­тор­ських фірм та ауди­то­рів Ауди­тор­ської палатиhttp://apu.com.ua/reestr-auditorskikh-firm-ta-auditoriv
Спи­сок ауди­то­рів та ауди­то­рів бан­ків http://apu.com.ua/sertifikatsiya
6. ІС “Кон­курс”. Вступ до ВНЗ I-IV рів­нів акре­ди­та­ції http://search.vstup.info
7. Сер­віс пошуку абі­ту­рі­єн­тів http://abit-poisk.org.ua
8. База даних втра­че­них паспор­тів http://www.fin-risk.org/index.php?name=Passports
9. Єдина база тва­рин з чипом http://www.tracer.com.ua/index.php?lang=ua
10. Жер­тви полі­ти­чного терору в СРСР http://lists.memo.ru
11. Уза­галь­не­ний банк даних “Мемо­ріал” http://www.obd-memorial.ru/html/index.html
12. Еле­ктрон­ний банк доку­мен­тів “Подвиг народу у Вели­кій вітчи­зня­ній війні 1941–1945 рр.” http://podvignaroda.mil.ru/#tab=navPeople_search
13. Пам’ять народу http://pamyat-naroda.ru
14. Все­ро­сій­ський інфор­ма­ційно-пошу­ко­вий центр “Оте­че­ство” https://v-ipc.ru/search/man
15. База даних про­ми­сло­вих під­при­ємств http://www.apn-ua.com/ind…/database_comprehensive_search.php таhttp://www.ukrfood.com.ua та http://www.ukrprod.kiev.ua/industry
16. Система еле­ктрон­ної реє­стра­ції у дитячі дошкільні закладиhttp://sadik.ua/elektronnaya-ochered
17. Про­зорі заку­півлі http://tender.ieconomy.org.ua
18. Від­крита база даних дер­жав­них заку­пі­вель “Заку­півлі”http://z.texty.org.ua/search
19. Від­крита база декла­ра­цій чинов­ни­ків “Декла­ра­ції”http://declarations.com.ua/about
20. Вла­сники елі­тної неру­хо­мо­сті “Гарна хата” http://garnahata.in.ua
21. Інте­р­актив­ний реєстр еко­ло­гі­чних про­блем Укра­їниhttp://ecoukraine.org/publ
22. Вся Укра­їна — жителі http://www.nomer.org/allukraina
23. Зна­йти людину http://inn.rozshuk.com.ua
24. Он-лайн інфор­ма­ція про рух мор­ського транс­порту з можли­ві­стю від­слід­ко­ву­вати звідки судно вийшло, з якою швид­кі­стю пере­су­ва­лосьhttp://www.marinetraffic.com/ua/ais/home
25. Он-лайн інфор­ма­ція про вико­ну­вані рейси цивіль­них літа­ків та істо­рію пере­льо­тів окре­мого літака http://www.flightradar24.com
26. Он-лайн інфор­ма­ція про мар­шрути гро­мад­ського транс­порту в містахhttp://www.eway.in.ua/ua/cities/kyiv
27. Investigative Dashboard допо­ма­гає викри­вати неза­конні зв’язки за кор­до­ном https://investigative-dashboard-prod.appspot.com
28. Відо­мо­сті про дер­жавну реє­стра­цію юри­ди­чних осіб, інди­ві­ду­аль­них під­при­єм­ців, селян­ських (фер­мер­ських) госпо­дарств Росії http://egrul.nalog.ru
29. Інфор­ма­ція про закор­донні ком­па­нії:
База даних офшор­них ком­па­ній і тра­стів http://offshoreleaks.icij.org/search
Най­більша сві­това від­крита база даних ком­па­ній https://opencorporates.com
Довід­ник реє­стрів між­на­ро­дних ком­па­ній http://www.corpsearch.net
Офі­ційні реє­стри ком­па­ній світу http://www.rba.co.uk/sources/registers.htm таhttp://www.commercial-register.sg.ch/home/worldwide.html
Ска­чати файл збірки баз даних: https://drive.google.com/…/0B3KQ9Ig3mjwdWlVXa2RzRU1hN…/view…