Про нас

МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

Основною   метою   створення  і   діяльності   Організації  є представництво та захист законних інтересів роботодавців у економічній, соціально - трудовій та інших сферах, в тому числі в їх відносинах з іншими сторонами соціального партнерства.

Основними завданнями Організації  є :

 • співробітництво з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, професійними спілками, їх об’єднаннями та іншими організаціями найманих працівників;
 • забезпечення представництва та захист законних інтересів і прав роботодавців у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, професійними спілками, їх об’єднаннями та іншими організаціями найманих працівників, іншими об’єднаннями громадян;
 • участь у формуванні та реалізації соціально-економічної політики держави;
 • лобіювання та захист прав і законних інтересів членів Організації у процесі прийняття рішень на державному, галузевому і місцевому рівнях;
 • участь у проведенні колективних переговорів та укладанні регіональної угоди та забезпечення виконання своїх зобов’язань за цією угодою;
 • координація   діяльності   роботодавців   у   виконанні   сторонами   зобов'язань   за регіональною угодою;
 • контроль за виконанням іншими сторонами соціального партнерства зобов’язань за регіональною угодою;
 • сприяння максимальному дотриманню інтересів роботодавців при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів);
 • сприяння вирішенню колективних трудових спорів, запобіганню страйкам як крайньому засобу вирішення цих конфліктів;
 • збалансування попиту і пропозиції робочої сили, запобігання масовому безробіттю шляхом сприяння створенню нових робочих місць, забезпечення раціональної структури зайнятості населення;
 • вдосконалення системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів, поширення професійних знань і досвіду;
 • координація дій роботодавців щодо виконання науково-технічних, соціальних програм, спрямованих на збільшення обсягів виробництва продукції і послуг, підвищення їх конкурентоспроможності, врегулювання та поліпшення умов праці;
 • розвиток співробітництва з іноземними і міжнародними організаціями роботодавців та їх об’єднаннями

Напрямки та принципи діяльності

Організація у встановленому порядку:

 • представляє та захищає свої права і законні інтереси, а також права і законні інтереси своїх членів у відносинах з профспілками, їх об’єднаннями та іншими організаціями найманих працівників, органами державної влади, місцевого самоврядування у сфері регулювання соціально-трудових, економічних відносин;
 • виступає стороною від роботодавців у колективних переговорах на регіональному рівні;
 • бере участь у веденні колективних переговорів з розроблення та укладання угод на відповідному рівні;
 • бере участь у формуванні та проведенні державної політики зайнятості населення;
 • бере участь в управлінні загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням відповідно до закону;
 • одержує від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності інформацію з соціально-економічних питань, та питань пов’язаних з трудовими відносинами, необхідну для виконання своїх статутних завдань;
 • поширює інформацію щодо своєї діяльності і пропагандує свої ідеї та мету в засобах масової інформації;
 • бере участь у розробленні та реалізації державної політики в галузі професійної освіти, у формуванні кваліфікаційних вимог до випускників навчальних закладів, фінансуванні створення та утримання недержавних професійно-технічних навчальних закладів.

Банківські реквізити ІФООПРО

Статут 

Положення про Виконавчу дирекцію

Положення про посвідчення

Положення про символіку

Опис емблеми

Положення про зміст, опис та порядок використання та збереження символіки

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                     Протокол Ради ОР “ІФООПРО”

                                                                                                     № 3 від 01.12.2015 року

                                                                                                      Голова Ради

 

                                                                                                     _____________ Р.С. Стефанишин

 

ПОЛОЖЕННЯ

про емблему Організації роботодавців “Івано-Франківська обласна організація підприємців, роботодавців та орендарів” та порядок її використання

 

 1. Загальні положення

1.1 Положення розроблено на підставі статті 16 Закону   України   "Про   організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності" (зі змінами та доповненнями) та пункту 3.7. Статуту Організації роботодавців “Івано-Франківська обласна організація підприємців, роботодавців та орендарів” (далі - Організація).

 

 1. Зміст символіки

2.1. Офіційним символом Організації роботодавців “Івано-Франківська обласна організація підприємців, роботодавців та орендарів”  є емблема, яка в графічному та кольоровому зображенні являє собою три рівносторонніх трикутника різного розміру, які символізують сторони соціального діалогу, а саме: місцеве самоврядування – нижній голубий трикутник, організацію роботодавців – середній зелений трикутник та професійні об’єднання працівників – жовтий трикутник. Трикутники накладаються один на одного зі зміщенням у праву сторону.

 

 1. Порядок виготовлення емблеми

3.1. Емблема Організації виготовляється  в  точній  пропорції  всіх частин та кольорів,  або ж чорно-біла на папері, з металу, дерева, скла,  кераміки та з інших матеріалів.  Вона може виготовлятись на підприємствах  різної  форми  власності,  що зареєстровані і діють згідно з чинним законодавством України.

 

 1. Зберігання емблеми

4.1. Положення  про  емблему  Організації та порядок її використання,  її   опис   та   зразок зберігаються   в   окремій   справі   виконавчої  дирекції  Організації, пронумерованій, прошнурованій та скріпленій печаткою Організації.

Відповідальність за її збереження  покладається  на  виконавчого директора Організації.

 

 1. Використання емблеми

5.1. Виключні права на використання емблеми Організації роботодавців “Івано-Франківська обласна організація підприємців, роботодавців та орендарів”  належать Організації в особі Ради Організації роботодавців “ІФООПРО”.

5.2. Емблема Організації використовується  на  печатці, бланках  документів, листів,  подяках, посвідченнях членів, грамотах,  почесних грамотах,  на друкованій та іншій продукції Організації згідно з чинним законодавством України.

5.3. Забороняється використання зареєстрованої символіки Організації фізичними та юридичними особами без згоди Організації та для цілей, не пов’язаних з діяльністю такої організації роботодавців.

5.4. Включення емблеми до інших символів, чи будь-яке інше її використання здійснюється виключно за погодженням з Радою Організації.

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧУ ДИРЕКЦІЮ ОРГАНІЗАЦІЇ

1.1. Положення про Виконавчу дирекцію розроблено відповідно до Конституції України, ЗУ “Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності”, Статуту  Організації роботодавців “Івано-Франківська обласна організація підприємців, роботодавців та орендарів” та чинного законодавства України.

 

1.2. Це Положення визначає функції, організацію та діяльність Виконавчої дирекції, права та обов’язки працівників Виконавчої дирекції.  

 

2. Загальні положення

2.1. Виконавча дирекція створюється з метою забезпечення організації поточної роботи Організації роботодавців “Івано-Франківська обласна організація підприємців, роботодавців та орендарів”.

 

2.2. Діяльність Виконавчої дирекції  здійснюється на основі квартальних планів роботи, що затверджуються Радою ОР “Івано-Франківська обласна організація підприємців, роботодавців та орендарів”.

 

2.3. Виконавча дирекція у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством України,  Статутом ОР “ІФООПРО”, цим Положенням та іншими внутрішніми документами Організації в частині, що відноситься до діяльності Виконавчої дирекції.

 1. Функції виконавчої дирекції

3.1. Виконавча дирекція здійснює наступні функції: 

3.1.1. забезпечує організацію взаємовідносин Організації з органами центральної та місцевої влади, державними і недержавними, українськими та іноземними та міжнародними установами, організаціями, підприємствами, приватними особами з питань, пов’язаних з фінансовою та адміністративною діяльністю Організації;

3.1.2. забезпечує здійснення фінансово-господарської діяльності Організації;

3.1.3. організовує залучення коштів та майна для реалізації статутної мети та завдань Організації;

3.1.4. організовує виконання рішень та доручень Ради Організації та Голови Ради;

3.1.5. забезпечує контроль за дотриманням членами Організації Статуту та обов’язкових для них рішень органів Організації;

3.1.6. забезпечує організацію та контроль над виконанням поточних і перспективних планів, програм та заходів Організації, затверджених у встановленому порядку;

3.1.7. вирішує організаційні питання діяльності органів Організації, включаючи організацію засідань, круглих столів ті інших заходів;

3.1.8. забезпечує функціонування та оновлення сайту Організації, розсилку необхідної інформації членам Організації;

3.1.9. складає проект бюджету Організації для затвердження Радою Організації;

3.1.10. готує та подає на розгляд Ради щоквартальні звіти з питань компетенції Виконавчої дирекції;

3.1.11. забезпечує своєчасне інформування членів Організації про заходи, що організовуються та проводяться Організацією;

3.1.12. здійснює методичне та інформаційне забезпечення членів Організації;

3.1.13. організовує та забезпечує контроль за залученням нових членів до Організації;

3.1.14. забезпечує своєчасне інформування ЗМІ про заходи, що організовуються та проводяться Організацією, розміщення в ЗМІ новин та оголошень Організації;

3.1.15. організовує збирання та аналіз пропозицій та побажань членів щодо вдосконалення діяльності Організації, організовує видачу членських посвідчень;

3.1.16. здійснює ведення діловодства Організації.

 

 1. Склад та повноваження Виконавчої дирекції.

 

4.1. Склад Виконавчої дирекції становлять:

 • виконавчий директор;
 • інші працівники, згідно структури, яка затверджується Радою Організації.

4.2.  Виконавчий директор та працівники Виконавчої дирекції призначаються на посаду  та звільняються з посади Головою Ради  Організації згідно статуту та у відповідності до вимог чинного законодавства України.

4.3. Працівники Виконавчої дирекції зобов’язані:

4.2.1. виконувати свої службові обов’язки належним чином;

4.2.2. виконувати рішення Ради Організації, розпорядження і вказівки Голови Ради Організації, його заступників у частині, що стосуються їх службових обов’язків;

4.2.3. сприяти розвитку Організації;

4.2.4. забезпечувати членів Ради Організації, Голову Ради Організації, його заступників та членів Ревізійної комісії необхідними документами, звітами та іншими матеріалами;

4.2.5. надавати членам Організації інформацію про діяльність Організації на їх запити;

4.2.6 підвищувати свій професійний рівень;

4.2.7. забезпечувати зберігання конфіденційної інформації.

 1. Виконавчий директор.

5.1. Здійснює керівництво Виконавчою дирекцією та несе персональну відповідальність за її діяльність.

5.2. Затверджується на посаді та звільняється у відповідності до Статуту Організації Радою Організації за поданням Голови Ради Організації та є підзвітним Голові Ради Організації та Раді Організації в рівній мірі.

5.3. Основними обов’язками Виконавчого директора є, зокрема, наступні:

5.3.1. організовує виконання рішень Конференції, Ради Організації, Голови Ради Організації;

5.3.2. забезпечує контроль за дотриманням членами Організації Статуту та обов’язкових для них рішень органів Організації;

5.3.3. забезпечує контроль за залученням нових членів до Організації;

5.3.4. надає Раді Організації щоквартальні звіти про діяльність Виконавчої дирекції, а також про надходження та витрачання коштів Організації;

5.3.5. організовує залучення коштів та майна з джерел, визначених Статутом Організації, для реалізації її статутної мети та завдань;

5.3.6. за дорученням Голови Ради Організації:

5.3.6.1. представляє інтереси Організації на підприємствах,  в установах та організаціях усіх форм власності, правоохоронних та інших державних органах (комітетах, службах, агентствах, інспекціях, фондах тощо), органах місцевого самоврядування, громадських радах при них, а також в органах нотаріату;

5.3.6.2. укладає трудові, цивільно-правові, господарські договори та виконує інші дії в межах наданих йому повноважень;

5.3.7. готує накази, інструкції та інші документи в межах наданих йому повноважень;

5.3.8. готує тематичні статті та інші інформаційні матеріали, пов’язані з діяльністю Організації;

5.3.9. організовує заходи Організації: прес-конференції, виставки, круглі столи, ділові зустрічі та прийоми, наради, засідання, брифінги, тренінги, організовує підготовку прес-релізів про діяльність Організації, буклетів, інших інформаційних матеріалів про діяльність Організації;

5.3.10. здійснює інші повноваження щодо забезпечення діяльності ОР “ІФООПРО”, вирішує інші питання оперативно-господарської діяльності Організації.

5.4. Виконавчий директор Організації є відповідальним за стан ведення операцій по бухгалтерському обліку, статистичної звітності, внесення до бюджету платежів у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

5.5. Виконавчий директор Організації підзвітний Раді і Голові Ради Організації і несе перед ними персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань та функцій.

5.6. У разі відсутності виконавчого директора, його обов’язки виконує інший працівник               ОР “ІФООПРО”,  на підставі відповідного наказу.

 

 1. 6. Взаємовідносини Виконавчої дирекції з Помічником Голови Ради Організації

 

6.1. У своїй діяльності Виконавча дирекція ОР “ІФООПРО” безпосередньо підпорядковується Раді Організації та Голові Ради Організації.

6.2. З метою ефективного забезпечення діяльності ОР “ІФООПРО”, Виконавча дирекція взаємодіє та веде активну співпрацю з членами організації, Помічником Голови Ради Організації та іншими працівниками Організації.

 1. Порядок затвердження, внесення змін та доповнень до цього Положення

 

7.1. Положення про Виконавчу дирекцію затверджується Радою Організації.

 

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення можуть бути внесені за рішенням Ради Організації  та підлягають публікації на сайті ІФООПРО.                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова Ради                                                                                                         Р.С. Стефанишин

 

 

 

Секретар Ради Організації                                                                                І.В. Попова

 

Вручення посвідчень членам ІФООПРО

Згідно з Положенням "Про порядок виготовлення, обліку та видачі, заміни посвідчень членів Організації роботодавців “Івано-Франківська обласна організація підприємців, роботодавців та орендарів", затвердженим  Рішенням Ради Організації роботодавців “Івано-Франківська обласна організація підприємців, роботодавців та орендарів" від 01.12.2015 (протокол  №2) відбулося вручення посвідчень членам ІФООПРО.